Användaravtal

1. Introduktion

Mood Day är en webbtjänst där Användare kan dela och ta emot information, erbjudanden och tjänster relaterade till nöjes- och kulturliv. För att använda Tjänsten måste man godkänna användarvillkoren.

2. Definitioner

Följande definitioner används i avtalet:
Tjänsten – avser tjänsten Mood Day som drivs av Sunshine Media AB.
SUM – avser bolaget Sunshine Media AB.
Användare – avser fysisk eller juridisk person som är registrerad för Tjänsten.
Mottagare – avser sådan Användare som tar del av och nyttjar den information och erbjudanden som publiceras på Tjänsten.
Utgivare – avser sådan Användare som använder Tjänsten för att publicera nyheter, erbjudanden och erbjuder andra tjänster för marknadsföring av egen verksamhet.
Avtal – detta användaravtal.
Uppgifter – är all information som Användare laddar upp eller på annat sätt delar på
Tjänsten.
Tjänsten omfattar:
• en webbsajt där Användarnas Uppgifter publiceras och görs tillgängliga för allmänheten.
• ett gränssnitt som är tillgängligt för Mottagare genom registrering på Tjänsten där de kan hantera relaterade Uppgifter.
• ett gränssnitt för Utgivare där de kan hantera de Uppgifter de vill dela på Tjänsten.
Tjänsten utvecklas löpande och därför kan definitionen av Tjänsten komma att ändras utan förvarning.

3. Registrering

För att använda Tjänsten krävs att man är registrerad Användare. En Användare av Tjänsten måste vara minst 13 år fyllda (om Användaren är en fysisk person).
Användare blir man genom att registrera sig på tjänsten, antingen genom att skapa ett konto på Tjänsten via registreringsformuläret eller genom att registrera sig med sitt Facebook-konto eller Twitter-konto. Vid registrering med sådant externt konto sparas Användarens namn, e-postadress och andra, av Användaren godkända uppgifter i Tjänstens databas.
Användaren får enbart använda sitt eget konto och är ensamt ansvarig för de handlingar som vidtas på det kontot. Det är användarens skyldighet att välja ett säkert lösenord och tillse att lösenordet inte kommer till kännedom för utomstående. Användaren äger ej rätt att överlåta konto och ej heller rätt att låta någon annan nyttja kontot. Så snart det skäligen kan antas att lösenordet kommit till annans kännedom är det Användarens skyldighet att tillse att omedelbart byta lösenord till Tjänsten.
Tjänsten utvecklas löpande och därför kan funktioner på Tjänsten ändras, tas bort eller läggas till när som helst. SUM är aldrig ersättningsskyldig för förändringar i Tjänsten.

4. AnvÄndarens rÄttigheter och skyldigheter

SUM är inte under några som helst omständigheter ansvarig för det material som Användare publicerar på Tjänsten. SUM tillhandahåller enbart Tjänsten och ansvarar ej för de interaktioner som sker genom Tjänsten. Användare är ensamt ansvariga för de Uppgifter de publicerar. SUM har inte möjlighet att kontrollera material som publiceras men förbehåller sig rätten att ta bort sådant material där misstanke om brott föreligger och behörig myndighet eller upphovsrättsinnehavare anvisar att så skall ske. SUM förbehåller sig även rätten att ta bort material som innehåller sådana Uppgifter som kan anses skada SUM, Tjänsten eller Användare.
De Uppgifter som Användare publicerar på Tjänsten får inte strida mot svensk eller internationell lag eller på annat sätt anses stötande, kränkande eller opassande. Uppgifter får till exempel inte innehålla:
• Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som är kränkande mot olika grupper av människor, till exempel homosexuella eller handikappade,
• våldsskildringar;
• pornografi;
• kedjebrev eller liknande;
• adresser, telefonnummer eller e-mailadresser till privatpersoner eller andra uppgifter som innebär intrång i privatlivet;
• reklam för kommersiella varor och tjänster;
• spam, virus, trojaner eller liknande; samt
• information som på något vis bryter mot tystnadsplikt.
Det är Användarens ansvar att säkerställa att den har rätt att dela Uppgifter som laddas upp via Användarens konto. I sådant fall då det krävs tillstånd för publicering eller om Uppgift faller under upphovsrättsligt skydd är det Användarens ansvar att säkerställa att den har tillstånd att publicera sagd Uppgift.
Uppgifter som Användaren publicerar på Tjänsten får ej vara lämnade av någon annan än Användaren. Användarnamn, användarbilder och/eller andra uppgifter tillhörande Användarens konto får heller ej vara missledande eller inkorrekta. Användaren får inte genom användarnamn, användarbilder och/eller andra uppgifter utge sig för att vara någon annan än sig själv.
Användaren får inte agera på ett sådant sätt att Tjänsten blir skadad, avbruten eller mindre effektiv. Användaren får inte heller försöka manipulera eller missbruka Tjänsten eller agera på ett sätt som skapar orimlig belastning på Tjänsten.
Om Uppgifter som Användaren publicerat på Tjänsten ger upphov till skadeståndskrav eller andra krav, direkta eller indirekta, från tredje man, är Användaren skyldig att, utöver vad som gäller enligt lag, hålla SUM skadelöst och/eller försvara SUMs rättigheter på egen bekostnad.

5. InnehÅll

5.1 Avgifter

Det är kostnadsfritt för Mottagare att registrera sig på Tjänsten och nyttja tjänsten. SUM tar dock ut en avgift för Utgivare som nyttjar Tjänsten.

5.2 Uppgifter

Användaren ger SUM rätt att använda, sälja vidare och dela de Uppgifter som Användaren laddar upp på tjänsten, för ändamål med anknytning till Tjänsten, utan ersättning till Användaren.

6. RÄttigheter och skyldigheter

6.1 Immateriella rÄttigheter

SUM har alla rättigheter till Tjänsten. Användare ger genom godkännande av detta avtal tillstånd att publicera sina Uppgifter på Tjänsten. Användaren får ej dela, sprida, förändra, bearbeta, bygga vidare på, kopiera, överlåta distribuera och/eller låna ut Tjänsten.

6.2 RÄtt att redigera och/eller radera Digitalt material

SUM förbehåller sig rätten att när som helst radera material från Tjänsten och att ensamt göra en bedömning av om material skall anses vara stötande, kränkande, oanständigt eller på annat vis opassande.

6.3 Meddelanden

SUM kommunicerar med Användaren på svenska eller engelska genom meddelande på Tjänsten eller till den e-postadress som Användaren angivit på Tjänsten.

6.4 SÄkerhet

SUM strävar efter att Tjänsten skall vara fri från virus, trojaner och liknande, men kan inte garantera att så alltid är fallet. Användandet av Tjänsten sker alltid på egen risk. SUM kan aldrig hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för skador som kan uppkomma med anledning av detta.

7. Teknik

SUM kan inte garantera att Tjänsten alltid finns tillgänglig och fungerar felfritt. SUM kan när som helst komma att stänga av hela eller delar av Tjänsten för underhåll, uppdateringar eller av någon annan anledning. SUM är inte ansvarig för sådana avbrott i Tjänsten som beror på omständigheter utanför SUMs kontroll. SUM är aldrig skyldigt att ersätta Användare eller tredje part för avbrott i Tjänsten av någon anledning.

8. Hantering av personuppgifter

Användaren ger SUM rätt att använda, sälja vidare och dela de Uppgifter som Användaren laddar upp på tjänsten, för ändamål med anknytning till Tjänsten, utan ersättning till Användaren.
SUM förbinder sig att på Användares begäran inom 25 arbetsdagar radera dennes personuppgifter från Tjänsten.

9. Ändringar och tillÄgg

SUM äger rätt att ändra Avtalet genom att 30 dagar innan ändringarna träder i kraft, lämna meddelande om detta på Tjänsten. SUM äger också rätt att ändra Avtalet omedelbart till följd av omständigheter utanför SUMs kontroll, såsom, men inte uteslutande på grund, lagändring eller myndighetsutövning.
Avtalet är den fullständiga regleringen mellan SUM och Användaren av de frågor som Avtalet berör. Inga tillägg, skriftliga eller muntliga, är gällande mellan parterna.
Om något villkor enligt detta Avtal blir ogiltigt (partiell ogiltighet), skall detta inte påverka vad som gäller enligt Avtalet i övrigt.

10. ÖverlÅtelse

SUM äger rätt att helt eller delvis överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part. I samband med detta kommer Användaren att informeras på Tjänsten.
Användaren äger inte rätt att helt eller delvis överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part.

11. Avtalets giltighet och upphÖrande

Avtalet börjar gälla från och med den dag som Användaren registrerar sig på Tjänsten och därmed accepterar detta Avtal.
SUM kan omedelbart säga upp Avtalet om Användaren brutit mot Avtalet, till exempel genom att missbruka Tjänsten.
Användaren äger rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att avsluta sitt konto på Tjänsten. SUM avslutar Användarens konto efter anmodan från Användaren.
När Avtalet upphört att gälla, äger SUM rätt att omedelbart radera de Uppgifter som Användaren laddat upp på Tjänsten. De Uppgifter som laddats upp på Tjänsten kommer att, även efter att Avtalet upphört att gälla, ligga kvar på Tjänsten och finnas tillgängliga för SUM så länge Tjänsten finns tillgänglig.
SUM är aldrig skyldig att ersätta Användaren eller någon tredje part till följd av Avtalets upphörande, oavsett anledning.

12. Tvister och tillÄmplig lag

Svensk lag skall tillämpas på Avtalet. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol varvid första instans skall vara Stockholms tingsrätt.